Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich
przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa
podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa
danych osobowych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Anna Cendrowska. Dane
osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o
ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z
RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i
zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na
zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
Administrator danych osobowych
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z:
Anna Cendrowska, e- mail: media@aniacendrowska.pl Zakres i cele
przetwarzania danych osobowych
W ramach swojej działalności dane osobowe są zbierane i
przetwarzane:
(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu
świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora,
w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez
Administratora oraz o jego działalności (np. w ramach newslettera), a
także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia
bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną
Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z
klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z
dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratora

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub
współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6
ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Państwa prawa
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie
dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa
udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić
nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o
działalności Administratora lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych
osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane
jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot.
świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą
elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od
Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do
newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych
informacji, w tym tematycznych alertów prawnych. Zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych
osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu
prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać
w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy
prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał
Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w
każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych w tym celu.
Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem
przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych).

Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu
zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora danych związanych z
przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów
przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane
przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia
sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu
wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności
podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w
szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby
siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także
zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym
usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call
center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty
przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych).
Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora.
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza
Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw
trzecich znajdujących się poza UE Administrator zastosuje odpowiednie
instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa
danych osobowych.
Administrator, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz
innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie
Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże
w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania
poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz
odpowiednimi instrukcjami Administratora.
Profilowanie

Państwa dane osobowe będą przedmiotem profilowania jako jednej z
form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zgodnie z
art. 22 ust. 1 i 2 RODO w celu przygotowania dla Państwa najlepszej
oferty.
Zmiany Polityki Prywatności
Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w
przyszłości będą publikowane w witrynie Administratora, będą
obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po
zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną
Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up
window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie
naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki
Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności
lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać
korzystania z naszej strony internetowej.